De Wet Poortwachter in het kort

Meldt één van uw medewerkers zich ziek? Dan hebt u als werkgever automatisch te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In het kort zegt deze wet:

  • Dat u in principe loon moet doorbetalen.
  • Dat u vanaf dag één samen met uw medewerker alles moet doen voor een snelle terugkeer naar passend werk.
  • Dat u hierdoor vanaf dag één verplicht bent om uw medewerker aangepast werk te bieden.

Uitleg: Wet Poortwachter en het arbeidscontract

Meldt uw medewerker zich ziek? Dan voldoet de verzuimsituatie nog niet automatisch aan de Wet Verbetering Poortwachter. Er ligt immers een arbeidscontract. En daarin staat dat er werk wordt verricht in ruil voor loon. RegiePoort volgt de kerngedachte van de Wet Poortwachter. Namelijk: werkgever én medewerker doen samen alles om weer aan de slag te kunnen. Zo voorkomt u samen dat er na 104 weken (twee jaar) een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet worden aangevraagd. RegiePoort legt hiertoe de eerste stap bij uw medewerker. Deze moet in RegiePoort een verzoek indienen voor loondoorbetaling.

Uw financiële verplichtingen volgens de Wet Poortwachter

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet u bij ziekte of een andere gezondheidsbeperking van uw medewerker tot 104 weken loon doorbetalen. Overigens kan dit nog met een jaar oplopen als u zich onvoldoende hebt ingezet voor re-integratie. Ook daarna houden uw kosten niet op. Want blijkt uw medewerker na twee jaar arbeidsongeschikt? Dan moet u volgens de WIA (de Wet Inkomensverlies als gevolg van Arbeidsongeschiktheid) nog maximaal 10 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen. Kortom, zodra u ‘ja’ zegt tegen een ziekmelding, zegt u impliciet ‘ja’ tegen loonbetaling tot wel twaalf jaar. RegiePoort vervangt daarom de traditionele ziekmelding door het verzoek tot loondoorbetaling. Een klein verschil met een grote betekenis.

Wettelijk verplichte stappen

De Wet Poortwachter is in 2002 ingevoerd om het aantal zieke werknemers terug te dringen. Hiertoe kent de wet de volgende verplichte stappen:

  • 6e week: probleemanalyse
  • 8e week: plan van aanpak
  • 42e week: UWV melding langdurig ziek
  • 52e week: 1e jaars beoordeling
  • 92e week: WIA aanvraag.

RegiePoort informeert en adviseert u steeds tijdig over alle wettelijk verplichte stappen die u samen met uw medewerker moet zetten.