Een nieuw verzuimsysteem, maar dan anders…. Waarom eigenlijk?

Eindelijk! De Crowdfunding is gestart en de realisatie van het Loondoorbetalings Systeem RegiePoort is aanstaande!

Als je zo lang binnen deze branche meeloopt als wij dat al doen heb je alle ontwikkelingen van nabij meegemaakt en zie je ook de uitwerkingen van wetgeving in de praktijk. Vaak komen wij bij werkgevers en werknemers pas in beeld rondom een jaar ziekte en verzuim en krijgen dan een beeld van hetgeen er tot die tijd is gedaan en vooral ook wat er niet is gedaan. Het belangrijkste wat er is vergeten, is om de werknemer vanaf dag 1 mee te nemen in de Wet Verbetering Poortwachter. Als wij na een jaar in beeld komen zijn, wij vaak de eerste die uitvoerig de tijd nemen om de wet- en regelgeving in alle rust uitleggen en de vragen daarover beantwoorden. Dit geeft rust en haalt soms ook de angel uit een ontstane ‘vervelende’ situatie rondom de re-integratie en het verzuim.

Neem daarbij dat de corebusiness van een leidinggevende niet de begeleiding van een verzuimende medewerker is, en je hebt alle ingrediënten voor een conflictueuze of een voor een werknemer bedreigende situatie (ten aanzien van een mogelijk baanverlies).

Op zich is dat bijzonder omdat er vaak ook sprake is van een contract met een (gerenommeerde) arbodienst en bezoeken aan een bedrijfsarts van die arbodienst. De werknemers vinden echter vaak dat er onvoldoende geluisterd wordt naar hen en wijten dit ook aan de korte gesprekken die zij hebben. Er ontstaat dan ook een afwachtende houding naar bedrijfsarts en werkgever, terwijl de wetgever juist een actieve rol voor de werknemer in gedachten had toen men de wetteksten schreef.
Binnen de politiek wordt ervan uitgegaan van zelfredzaamheid van de burger, maar helaas wordt er geen onderscheid gemaakt in de mate van zelfredzaamheid.

Onze insteek is het om aan te sluiten bij de mate van zelfredzaamheid van de werknemer en deze dan mee te nemen in het proces van de Wet verbetering Poortwachter. Zodat ook zij de gelegenheid hebben om het goede te doen en zich niet onzeker te hoeven voelen omdat ze het niet begrijpen.

Wij geloven namelijk dat je pas iets goed kunt doen als je het begrijpt……informatie geven is dan één van sleutels

Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is het om werkgever en werknemer in de gelegenheid te stellen om gedurende 2 jaar alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er een WIA-aanvraag moet worden gedaan en als deze dan al moet worden gedaan, dat er een zo laag mogelijke mate van arbeidsongeschiktheid (en dito uitkering) hoeft te worden betaald. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat de werkgever zelf ook een actieve rol wil spelen in het herstel en de re-integratie. Dit omdat een werknemer contractuele verplichtingen is aangegaan (vanuit vrije wil) en dus ook liever aan het werk willen zijn. Ook als zij als gevolg van ziekte of gebrek minder kunnen.
Maar in de praktijk blijkt dat werknemers primair gericht zijn op herstel van de klachten en daarmee niet meteen de focus hebben op een terugkeer in werk op basis van de belastbaarheid van dat moment.  Met alle gevolgen van dien.

De wet is duidelijk, namelijk dat er vanaf dag één voor de werknemer recht bestaat op passende arbeid, en voor de werkgever dus de verplichting om dit passende werk te bieden….. Omdat er dus vanuit wordt gegaan dat een werknemer het liefst aan het werk blijft, ook naast zijn behandeling en herstelproces.
Maar dan moet je als werkgever wel weten wat passende arbeid aan moet voldoen. Vragen daarover worden door veel werknemers als bedreigend gezien en niet als een uit de wet voortvloeiende actie. En maakt het voeren van de Eigen Regie op verzuim voor veel werkgevers/leidinggevende lastig.

Dit is wat wij zien in onze praktijk. En waarvan wij denken: “dat zou toch anders moeten (kunnen)”?
En…. Het kan ook anders!

Dit is de opmaat naar RegiePoort.

Het verzuimsysteem waarin de werknemer vanaf dag 1 ook betrokken wordt bij de re-integratie door het benoemen van de mogelijkheden in de belastbaarheid en het ontvangen van de informatie over de wet Poortwachter in begrijpelijk Nederlands.

Informatie in RegiePoort is na te lezen en aangepast een de fase van het proces waarin men zit. Niet alleen rechten, maar ook verplichtingen worden gecommuniceerd. Niet door een leidinggevende, maar door een onafhankelijke partij en in een verzuimsysteem waar je als werknemer ook in kunt en je eigen dossier kunt zien. Ook de leidinggevende/werkgever kan in hetzelfde systeem bij het re-integratiedossier en ontvangt ook de informatie die van toepassing is op de fase van het verzuim en re-integratie-proces.

Uitgangspunt voor ons is het Eigen Regie Model, omdat de wet dit door middel van de diverse artikelen faciliteert. Wettelijk is er alleen de verplichting tot een contractuele overeenkomst met een gecertificeerde bedrijfsarts. Dit is de basis, En als een dossier goed verloopt is de inzet van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige niet persé noodzakelijk en kun je ook gerichte re-integratie-activiteiten inzetten.

Wij zijn ambassadeurs van: ‘zelf doen wat je zelf kunt en zelf ook wettelijk mag’.

Voorwaarde is dan wel dat werknemer en werkgever een evenredige verantwoordelijkheid daarbij hebben en dragen en daarop gewezen worden. En waar het niet lukt of men zich aan die verantwoordelijkheid denkt te kunnen onttrekken, is het zaak dat daarop gewezen wordt. Alles met als doel om te voorkomen dat er (financieel) onwenselijke situaties gaan ontstaan voor alle betrokken partijen. RegiePoort faciliteert dit gehele proces voor werkgever en werknemer! Met ruimte voor de relatie tussen werknemer en werkgever en de verantwoordelijkheid van beiden om daarin te investeren.

Wij geloven dat het geven van de informatie vanaf dag 1 conflictueuze situaties kunnen worden voorkomen en de gesprekken kunnen worden gevoerd vanuit de bestaande relatie!

En dat is uniek!!!

Wij hebben met RegiePoort de ambitie om te laten zien dat het Eigen Regie Model vanuit de Wet Verbetering Poortwachter heel goed mogelijk is en dat je daarvoor niet aangesloten hoeft te zijn bij een arbodienst.

RegiePoort kent geen tarief per medewerker per jaar waarmee we onze overhead moeten financieren.

Een vast bedrag per jaar voor het gebruik van het systeem en het onderhoud ervan en vervolgens alleen maar kosten als er daadwerkelijk ook een loondoorbetalingsverzoek is ingediend. En deze kosten volgens een prijslijst, mogelijkheid voor de inzet van een eigen bedrijfsarts. Wordt er additionele inzet noodzakelijk geacht kunnen er offertes worden opgevraagd bij ons of bij een andere dienstverlener.

Het Systeem bewaakt de termijn en of er zaken worden ingezet. Alles met het doel aan de wet en regelgeving te voldoen.

—————————————

Ook van mening dat het anders kan en dat het nu ook anders moet? Je kunt onderdeel zijn van deze vernieuwende ontwikkeling en een financieel steentje bijdragen op het crowdfunding-platform www.geldvoorelkaar.nl project RegiePoort.

Samen kunnen we de wijze van de arbodienstverlening veranderen….

Wij zijn er klaar voor!

Sandra Tromp & Katja Bosboom